Online rezervace E-shop

Obchodní podmínky Panství Bechyně s.r.o.


Obchodní podmínky Panství Bechyně s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování pronájmu prostor a organizování jednorázových akcí v areálu poskytovatele v Bechyni či Černické oboře.


Povinnosti poskytovatele prostor 

Po neformální objednávce či projevení zájmu o konání akce ze strany objednatele tento se s poskytovatelem předběžně domluví na rozsahu poskytnutých služeb a od poskytovatele obdrží cenovou nabídku.

Poskytovatel prostor se poté, co bude složena záloha, zavazuje rezervovat vybrané prostory vuvedeném termínu exkluzivně pro klienta. 


Zálohy a storna 

Není-li smlouvou dohodnuto jinak, závazná rezervace předem odsouhlasených služeb včetně poskytnutých prostor nastává okamžikem zaplacení nevratné první zálohy ve výši 20.000,- Kč. V případě konání pouze svatebního obřadu činí nevratná záloha 5.000,- Kč. Úhradou této zálohy se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele služby. Poskytovatel i objednatel po úhradě nevratné zálohy neodkladně přistoupí k podpisu vlastní smlouvy o poskytnutí prostor a služeb ke konání akce.

Nedojde-li k podpisu této smlouvy z viny objednatele do 14 dnů od úhrady zálohy, má se za to, že objednatel od svého záměru uskutečnit akci v prostorách poskytovatele odstoupil. V tomto případě nevratná záloha jako smluvní pokuta připadne poskytovateli služby, který je oprávněn si ji bez dalšího administrativního či finančního kroku ponechat.

Druhá záloha musí být uhrazena minimálně jeden měsíc před datem akce sjednaným ve smlouvě.

Výše druhé zálohy, která bude uhrazena minimálně 30 dní před konáním svatby, včetně již dříve uhrazené zálohy ve výši 20.000,- Kč či 2.000,- Kč, činí 90% předběžného rozpočtu ceny poskytnutých prostor či dalších požadovaných a sjednaných služeb. Zbylých 10% ceny dle předběžného rozpočtu bude uhrazen nejpozději do 14 dnů po termínu konané akce. Objednatel může celou předběžný rozpočet uhradit jednou platbou v termínu 30 dnů před konáním akce.

Při zrušení akce (odstoupení od smlouvy poskytnutí prostor a služeb ke konání akce) tři měsíce před termínem konání akce činí storno poplatek nevratnou zálohu (20.000,- Kč, resp. 2.000,- Kč – viz shora), při kratším termínu odstoupení od smlouvy než tři měsíce činí storno poplatek 90 % předběžného rozpočtu.

Objednatel souhlasí s tím, že tento storno poplatek si poskytovatel služby ponechá bez dalších administrativních úkonů.

Poskytnuté platby ze strany objednatele budou vráceny a právo ponechat si storno platby poskytovatel neuplatní v závažných případech na straně objednatele, za které se považují – náhlá vážná onemocnění, smrt v blízké rodině, případně jiná situace způsobená vyšší mocí. Poskytnuté platby v plném rozsahu vrátí poskytovatel služby, pokud z důvodu vyšší moci či zaviněním z jeho strany nebude možné uzavřenou smlouvu realizovat.

Ubytovací služby nad rámec pronájmu specifikovaných prostor, podléhají podmínkám ubytovacím, tedy: Rezervace pobytu je potvrzená zaplacením 50 % z celkové ceny pobytu. Více informací naleznete pod záložkami "ceník" u každého ubytovacího zařízení zvlášť. https://www.resort-bechyne.cz/ubytovani.html   

Doplatek 

Konečné vyúčtování akce ve výši předem domluveného rozpočtu a případně s částkou kompenzující náhradu způsobené škody, proběhne bezprostředně po akci, nejpozději však do 14 dnů od termínu akce. Doplatek je splatný dle uvedeného data splatnosti na konečné faktuře. Při nedodržení data splatnosti bude napočítán úrok z prodlení platby od 1. den následující po datu splatnosti, které je uvedeno na faktuře. (Sazba úroku z prodlení je stanovena zákonem dle nařízení vlády 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 180/2013 Sb. a zveřejněno na webových stránkách ČNB). 


Doba pronájmu prostor:

Černický zámeček: Cena za pronájem zahrnuje 24 hodin volného užívání vnitřních a vnějších prostor. Předání prostor po akci proběhne nejpozěji do 12:00 hodin. Pro přípravy je v ceně pronájmu zahrnut den předcházející dané akci, v rozsahu od 8:00 do 20:00 hodin. Každá další započatá hodina příprav bude účtována poměrově k ceně pronájmu.  

Zámek Bechyně: Cena za pronájem zahrnuje volné užívání vnitřních a vnějších prostor zámku od 8:00 v den akce, do 3:00 hodin ráno. Předání prostor po akci proběhne nejpozěji do 12:00 hodin. Pro přípravy je v ceně pronájmu zahrnut den předcházející dané akci, v rozsahu od 8:00 do 20:00 hodin. Každá další započatá hodina příprav bude účtována poměrově k ceně pronájmu.


Vjezd do areálu zámku 

Během akce mohou do zámeckého parku Bechyně nebo na parkoviště před zámečkem Černice vjet a parkovat pouze dvě auta. Pro všechny ostatní hosty je k dispozici omezené bezplatné parkoviště před hlavní bránou zámku nebo přímo před penzionem Černická obora, který je od zámečku Černice vzdálen pouhých dvě stě metrů. Všechny technické vozy a dodavatelské firmy mohou parkovat pouze na vyhrazených parkovacích místech!

Fotografování 

Fotografování je vpronajatých prostorách zcela zdarma, je možné i mimo tyto prostory po vzájemné dohodě mezi objednatelem a poskytovatelem. 

Cizí svatební společnosti mohou po předešlé domluvě, minimálně 7 dnů předem, a zaplacení 5.000 Kč bez DPH, získat povolení k fotografování v prostorách zámku či zámeckého parku. Prosím kontaktujte: koordinator@resort-bechyne.cz

Catering 

Catering je vpronajatých prostorách možný, vše po dohodě s poskytovatelem. Vpřípadě, že bude nutné čerpat na místě energie k dovařování či vaření pokrmů, kdy cateringová společnost nemá vlastní napájení či nepřiveze na místo již uvařené pokrmy a bude nutno připojit spotřebiče či gril, je účtován poplatek 5.000,- bez DPH, který je určen kpokrytí nákladů, jako např. zvýšená spotřeba energií, amortizace vybavení, příprava a úklid technického zázemí před a po akci. Tento poplatek se neúčtuje v případě, že dodavatel občerstvení nevyužije žádného zázemí ani energie Panství Bechyně, tedy, že bude mít vlastní napájení, chladící vozy, že bude na místě pokrmy jen vydávat a nepřipojí žádné spotřebiče, ani kávovary, lednice, rychlovarné konvice, světla, tepelné lampy a podobné malé i velké spotřebiče.


Bezpečnost a odpovědnost objednatele za škody 

Ve veškerých prostorách je zakázáno kouřit a nosit nebo uchovávat zbraně.

Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v prostorách Panství Bechyně bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce. Objednatelé se tímto zavazují uhradit případné vzniklé škody vplné výši.  Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu objednatele.


Provize

Panství Bechyně s.r.o. poskytuje třetím stranám provize za zprostředkování v maximální výši 8% z celkové částky bez DPH, a to pouze z pronájmu prostor či ubytování. Další ujednání mezi obouma stranami musí být vypsány v příslušné smlouvě či dohodě.

Panství Bechyně s.r.o. uzavírá se sub-dodavateli dohodu či smlouvu o provizi náležící Panství Bechyně s.r.o., dle individuální domluvy.


GDPR

Společnost Panství Bechyně s.r.o. Zámek 1 391 65 Bechyně IČO: 28086571 (dále jen “Správce”) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen ”smlouva”) a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.

Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež hotelu poskytnul. Hotel na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje Panství Bechyně s.r.o. Zámek 1 391 65 Bechyně IČO: 28086571